TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

Het ontwikkelingsperpectiefplan (OPP)

Het OPP (ontwikkelingsperspectiefplan) is een wettelijk verplicht document dat door het bevoegd gezag (de reguliere basis/middelbare school) moet worden vast-/bijgesteld voor leerlingen met een TOS in het primair en voortgezet onderwijs (po en vo), die extra ondersteuning (nodig) hebben.

Ouders (en kinderen vanaf 18 jaar) moeten worden betrokken bij het opstellen en evalueren van het OPP en moeten instemmen met het handelingsdeel van het OPP.

Over de rest van het OPP moet op overeenstemming gericht overleg worden gevoerd (het z.g. OOGO) tussen het bevoegd gezag (de reguliere school) en ouders.

Wat moet er in ieder geval in het OPP staan?
 Het verwachte uitstroombestemming: Dit is de verwachte onderwijssoort (Speciaal of regulier onderwijs) en het verwachte uitstroomniveau (bijvoorbeeld praktijkonderwijs, VMBO/MAVO, HAVO of VWO)

 De onderbouwing van de verwachte uitstroombestemming van de leerling (met in elk geval een weergave van de belemmerende en bevorderende factoren)

 Een beschrijving van de te bieden ondersteuning en begeleiding en - indien aan de orde - de afwijkingen van het (reguliere) onderwijsprogramma.

Verder hoort er o.a. het volgende in te staan:
 De onderwijsdoelen voor jullie kind.

 Welke leerstof er wordt aangeboden.

 Op welke manier jullie kind in de klas en tijdens de extra ondersteuning begeleid wordt.

 Op welke manier er afgeweken wordt van het reguliere programma en eventueel vervangende onderwijsdoelen.

Let op!: De handtekening van ouders moet onder het OPP staan, teken alleen als je het eens bent met het OPP (in het bijzonder het handelingsdeel/de begeleiding)

TOStip

Als jullie kind naar het reguliere onderwijs gaat is het de bedoeling dat de school (het bevoegd gezag) het OPP maakt en bijsteld en niet bijvoorbeeld (een begeleider van) het TOS-expertise centrum.

Ook moet de reguliere (basis)school (het bevoegd gezag) met ouders over de individuele begeleiding overeenstemming bereiken.

Over de rest van het OPP moet de school (het bevoegd gezag) op overeenstemming gericht overleg (OOGO) voeren met ouders. Pas hierna mag de school (het bevoegd gezag) het OPP bijstellen. (zie ook: Wet op het primair onderwijs artikel 40a ontwikkelingsperspectief)

Bovenstaande is alleen van toepassing als jullie kind op het regulier onderwijs zit, als jullie kind op het speciaal onderwijs zit gelden er helaas andere regels.