TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

Het ondersteuningsarrangement

Een school kan een ondersteuningsarrangement aanvragen als die hulp nodig heeft met de ondersteuning van een kind met TOS.

Deze eventuele aanvraag van de school wordt beoordeeld door de commissie van onderzoek(CvO), die onderdeel uitmaakt van hetzelfde expertise-centrum dat ook, in geval van toewijzing, het ondersteuningsarrangement uitvoert. Deze beoordeling door de CvO vind mede plaats op basis van een eigen opgestelde Siméa richtlijn toelaatbaarheid.

Wij begrijpen dat een besluit wordt genomen op basis van o.a. de onderstaande criteria:
1. Jullie kind met TOS moet voldoen aan de criteria uit de Siméa richtlijn toelaatbaarheid.

2. Er moet een (duidelijke) hulpvraag zijn van de school (ondersteuningsbehoeftes v.d. school) en er wordt gekeken naar de onderwijsbehoeftes van jullie kind. (het OPP/ontwikkelingsperpectief)

Als aan één van bovenstaande twee punten niet (volledig) wordt voldaan, dan is de kans aanwezig dat jullie kind niet tot de doelgroep behoort die ondersteuning kan krijgen van een TOS-expertise centrum. (kans 1 op de 2000/slechts 0,05%)

Zit jullie kind bij de gelukkigen die wel een arrangement krijgt toegewezen dan zijn er in het reguliere basisonderwijs 2 mogelijkheden:

 Jullie kind krijgt een medium arrangementtoegewezen. (120 uur/schooljaar, dit is incl. alle vergaderingen, administratieve werkzaamheden en diverse werkzaamheden van de medewerker van het expertise centrum)
De daadwerkelijke begeleidingsuren voor jullie kind hangt af van de ondersteuningsbehoefte van het kind en de ondersteuningsvraag van de school.

 Jullie kind krijgt (vaak kortlopend/tijdelijk) een licht arrangement toegewezen. (80 uur/schooljaar, dit is incl. alle vergaderingen, administratieve werkzaamheden en diverse werkzaamheden van de medewerker van het expertise centrum)
De daadwerkelijke begeleidingsuren voor jullie kind hangt af van de ondersteuningsbehoefte van het kind en de ondersteuningsvraag van de school.

Als je het niet eens bent met een besluit van de CvO kun je in theorie een klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie, echter deze commissie kan niet beoordelen of een leerling een arrangement moet krijgen, en zo ja, welk arrangement dat dan moet zijn.

TOStip

Als een arrangement wordt stopgezet omdat jullie kind dat op de basischool zit niet (meer) voldoet aan de Siméa richtlijn toelaatbaarheid, ligt het niet voor de hand dat jullie kind op de middelbare school een nieuw arrangement kan krijgen, zelfs als de nieuwe school om hulp vraagt. Je kunt het natuurlijk wel proberen!