TOStips

Dé online gids voor ouders van (meertalige) kinderen met TOS

TOStips

Algemene Voorwaarden

AUDIO 2 MUSIC (handelsnaam TOStips.nl) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 30185364

“Afnemer”: de (potentiële) afnemer van producten en/of diensten van TOStips.nl en subdomeinen.

Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door TOStips.nl, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
1.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door TOStips.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
1.4 TOStips.nl is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde in verband met (in het gebruik van) de producten of de diensten mocht lijden. Hieronder is ook begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en
immateriële schade.
1.5 Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien ze schriftelijk door TOStips.nl zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

Artikel 2. Diensten
2.1 TOStips.nl biedt via de dienst TOSvacatures en OnderwijsVacatures gebruikers de volgende mogelijkheden:
2.1a
Werkzoekenden:
Het vrijblijvend en kosteloos zoeken in het complete vacature-aanbod (zowel directe als indirecte vacatures) op TOStips.nl en onderwijsvacatures.tostips.nl
Eventueel d.m.v. een contactformulier, vrijblijvend, kosteloos in contact komen via TOStips.nl met de aanbieders van de vacatures op TOStips.nl en de onderwijsvacatures.tostips.nl
Werkgevers en recruiters:
Het plaatsen van relevante vacatures op TOStips.nl en onderwijsvacatures.tostips.nl zijn alleen kosteloos op uitnodiging van de TOStips.nl
Voor het plaatsen van vacatures op TOStips.nl en onderwijsvacatures.tostips.nl wordt een kleine vergoeding gevraagd (excl. btw.), zoals vermeld op het vacature-plaatsingsformulier bij TOSvacatures en op de kostenpagina van onderwijsvacatures.tostips.nl
Betaalde en onbetaalde vacatures worden maximaal 60 dagen geplaatst, tenzij anders is overeengekomen. Verlenging van een betaalde of onbetaalde vacature is tegen betaling mogelijk.
Bij de geplaatste vacatures hoeft niet extra betaald te worden voor het resultaat.
2.1b Via de website wordt in geval van indirecte vacatures doorverwezen naar externe websites, hetzij van werkgevers, hetzij van recruiters, intermediairs of andere vacaturewebsites. TOStips.nl heeft geen invloed op de inhoud van deze externe pagina’s en is nimmer aansprakelijk voor eventuele onjuiste, onvolledige of tegenstrijdige informatie op deze pagina’s.
2.1c TOStips.nl plaatst enkel vacatures die een relatie hebben tot het thema TOS (taalontwikkelingsstoornis). TOStips.nl behoudt zich het recht om een vacatures die als niet passend worden bevonden niet te plaatsen. 
2.1d TOStips.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging het ontwerp, de presentatie en/of de configuratie van de website alsmede (een deel van) de diensten te wijzigen en/of nieuwe diensten toe te voegen.

Artikel 3. Offertes
3.1 TOStips.nl is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte-overeenkomst vermeld.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1 De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
4.2 TOStips.nl behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist of toelaat, heeft TOStips.nl het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 5. Levertijd
5.1 Alle door TOStips.nl genoemde (levering)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan TOStips.nl bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nooit zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.
5.2 Overschrijding van de door TOStips.nl opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nooit recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende
overeenkomst.
5.3 In geval TOStips.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt, ontbindt ze gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van TOStips.nl op schadevergoeding onverlet.
5.4 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft de Afnemer het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de Afnemer een e-mail of brief aan TOStips.nl te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan de Afnemer geretourneerd.

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TOStips.nl zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
6.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal TOStips.nl de afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TOStips.nl daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
6.4 In afwijking van lid 3 zal TOStips.nl geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TOStips.nl kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Opzegging/Ontbinding
7.1 In geval van tussentijdse opzegging heeft TOStips.nl naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
7.2 De vorderingen van TOStips.nl op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan TOStips.nl ter kennis gekomen omstandigheden TOStips.nl goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien TOStips.nl de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
7.3 In de hierboven genoemde gevallen is TOStips.nl bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van TOStips.nl schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Betaling
8.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
8.2 Als de Afnemer een factuur van TOStips.nl niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van TOStips.nl op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle aan de Afnemer geleverde goederen of diensten blijven eigendom van TOStips.nl tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten
diensten, evenals in verband met vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
9.2 De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen of diensten anders dan na schriftelijke toestemming van TOStips.nl, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens TOStips.nl heeft voldaan.
9.3 Ingeval TOStips.nl de order geheel of gedeeltelijk ontbindt, ontbindt ze gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van TOStips.nl op schadevergoeding onverlet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Indien TOStips.nl door overmacht (bijvoorbeeld internetprovider storingen, apparatuurstoringen en aanverwanten) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
10.2 Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als TOStips.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
10.3 TOStips.nl zal de Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen, en streven naar een vervangende datum om de opdracht opnieuw uit te voeren.

Artikel 11. Gebreken; Klachttermijn
11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TOStips.nl
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal TOStips.nl de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12. Toestemming gebruiken tekst en afbeeldingen
12.1 De afnemer gaat na geven van de order voor een dienst akkoord met het vrij gebruiken door TOStips.nl van de aangeleverde afbeeldingen en teksten. Afnemer heeft het recht de afbeeldingen en/of teksten 2 x per jaar aan te passen.
12.2 De afnemer heeft de verplichting uitsluitend rechtenvrij materiaal aan te leveren, voor zowel tekst als beeldmateriaal. Indien het materiaal niet rechtenvrij blijkt te zijn heeft TOStips.nl het recht om mogelijke claims te verhalen op de afnemer.

Artikel 13. Aanvragen website-vermeldingen en advertenties:
13.1 Een aanvraag voor een vermelding of advertentie geschiedt middels een aanmeldformulier op de website van TOStips.nl
13.2 De aanvrager dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan TOStips.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de aanvrager redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de aanvraag en/of goede uitvoering van de keuring tijdig en juist aan TOStips.nl te verstrekken.
13.3 Indien de aanvrager benodigde of gevraagde gegevens, materialen of informatie niet, niet tijdig of niet juist aan TOStips.nl verstrekt, dan heeft TOStips.nl het recht de uitvoering van de aanmelding op te schorten.
13.4 Aanvrager staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan TOStips.nl verstrekte gegevens, materialen of informatie.
13.5 TOStips.nl is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, een aanvraag te weigeren.
13.6 Indien een aanvraag in strijd is met (wettelijke) regels, beleid, richtlijnen, technologie etc. dan is TOStips.nl gerechtigd de aanvraag te weigeren.
13.7 Alle gegevens, documenten, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van een aanvraag, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
13.8 TOStips.nl neemt geen aanvragen in behandeling indien de aangeboden diensten/producten en/of webwinkel:
a. een discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende lading hebben; -in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;
b. het onderwerp onvoldoende gerelateerd is aan de onderwerpen die besproken worden op TOStips.nl
c. Illegaal en onrechtmatig zijn en waarvan de handel is verboden;
d. een inbreuk maken op intellectueel eigendomsrechten van derden;
e. in strijd zijn met wet- en regelgeving.

Artikel 14. Toepasselijk recht
14.1 Op elke overeenkomst tussen TOStips.nl en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.